numConference TitleDateCity
1iجهانی شدن وبومی ماندن برنامه درسی چالش ها وفرصت2008-10-29بابلسر
2ازدواج بهنگام ،آگاهانه،آسان وپایدار1989-06-14بیرجند