numConference TitleDateCity
1همایش ملی بومی سازی برنامه درسی2016-05-23تهران
2همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت2015-01-22تهران
3همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش2014-03-05بیرجند
4اولین همایش ره آوران آموزش2013-05-18تهران
5همایش ملی تعلیم وتربیت اسلامی2013-02-28تهران